บุคลากรของเรา

รศ.กันยา ปาละวิวัธน์

ผู้บริหาร

รศ.โสภา พิชัยยงค์วงศ์ดี

ผู้บริหาร

ผศ.จิตวรี ขำเดช

ผู้บริหาร

รอ.คมปกรณ์ ลิมป์สุทธิรัชต์

ผู้บริหาร

สุรเชษฐ์ ลีลาขจรกิจ

นักกายภาพบำบัด

สุชาดา คณะรูป

นักกายภาพบำบัด

วิลาศิณีย์ ชีวะธรรมรัตน์

นักกายภาพบำบัด

กิจลัดดา ยิ้มเนียม

นักกายภาพบำบัด

วิรัลย์พัช พินิจสถิล

นักกายภาพบำบัด

นันทิกาญจน์ กีรติขจรฟ้า

นักกายภาพบำบัด

ศิริมา รัตนเดชากุล

นักกายภาพบำบัด

เกศกนก พิสิฐอรรถกุล

นักกายภาพบำบัด